Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

26.1.19

0
Ev Hanımlarına Vergi MuafiyetiEL BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEK İSTEYEN EV HANIMLARINA  VERGİ MUAFİYETİ

(Zorunlu olarakYeniden Güncellendi : 27 Nisan 2019)

26 Ocak 2019 Tarihinde yayınladığımız bu makale ile Ev hanımlarına müjde verdik ve dedikki : 


- Ey ev hanımları boş oturmayın, ülke ekonomisine sizde katkıda bulunun, birşeyler üretin, belirlenen limiti aşmaksızın satış yapın ve ev ekonomisine de katkıda bulunun, 

- Yetmedi, isterseniz SGK na pirim ödemek şartı ile emekli olun.

- Yetmedi, tüm bunları yaparken vergi ödememek için Vergi Dairelerine gidin 193 sayılı vergi kanunu uyarınca "Vergi Muafiyet Belgesi" alın

- Yetmedi, Ürettiğiniz bu ürünleri 18 Ocak 2019 tarihinde kabul edilen 7192 sayılı kanun uyarınca "Elden yada İnternet ve benzeri ortamlar üzerinden" satın.Buraya kadar çok güzel, güzelde uygulamada neler oluyormuş görelim :

Hanımlar sevinçten uçacak durumda özelliklede internetten satış yapılmasına izin verildiği için.

Vergi muafiyeti almak üzere Vergi Dairelerine müracaat ediliyor, en az 15 gün içinde, yetkili memurlar eve geliyor inceleme yapıyor ve 3 yıl süreli Vergi Muafiyet Belgesi veriliyor.

Hanımlar başlıyor harıl harıl çalışmaya el emeği ile yaptıkları gıda veya gıda dışı ürünlerini internet üzerinden satmak için :

HANIMLAR LÜTFEN BURAYA DİKKAT EDİN :

Gıda dışı ürünlerin satışında sorun yok, iş gıdaya gelince : 

Aldığımız bir duyuma göre gerçektir değildir orasını bilemeyiz ama, yinede hanımlarımız ileride bir cezaya maruz kalmamak için dikkatli olsunlar, şöyleki T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Balıkesir İl Teşkilatında görevli bir hanım şöyle buyurmuş :

Tamam ev hanımları satış yapabilirler İnternet üzerinden, gıda harici ürünlerine karışmayız ama, iş gıda satışına gelince bizden izin ve ruhsat almak zorundadırlar, bizde elemanlar devamlı İnterneti kontrol ediyor, satış yapanları IP üzerinden tesbit ediyor, izin belgeleri yoksa para cezası uyguluyoruz, bu türde 300 bin TL. na kadar bir çok cezalar yazdık.

Buyurun burdan yakın şimdi, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu, Hükümetimizden Ev hanımlarına müjdeler geldi diye besleme TV organları bas bas bağırsın, sonrada buna güvenenler yesin para cezalarını, arkasından hapis gelirmi bilemeyiz.

Yarın bir gün olayın içinde gıda da var, Bakanlık el atarsa bizde el atarız diye Belediyeler, İl Çevre Müdürlükleri de devreye girer bizdende izin alacaksınız derse ne olacak.

Herhalde bu karmaşaya cevap verecek bir yetkili çıkar ortaya, engelleme, köstekleme meraklıları okadar çokki ülkemizde maşallah, korkarım bu birimler dahada ileri giderek yarın bir gün evde yemek yapmak için bizden ruhsat alınacaktır derse, dermi der, burası Türkiye.


Bilindiği gibi 21 Aralık 1960 tarihinde kabul edilen ve 6 Ocak 1961 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun (G.V.K.) 9 ncu Maddesi, bazı esnaflara belirli şartlar dahilinde vergi muafiyeti getirmekte idi.

Yürürlüğe girdiği tarihte dar bir çerçeve içinde kalan Esnaf Muaflığı içerikli 9. Madde, zaman içinde kabul edilen kanunlarla esnaf lehine değişikliğe uğramış, özellikle bir işyeri açmaksızın kendi evinde el becerilerini değerlendirmek isteyen ev hanımları için büyük kolaylıklar sağlamıştır.

Aşağıda değiştirilmiş haliyle yayınladığımız 9. Maddenin ev hanımlarıyle ilgili 6. Bendini detaylı olarak açıklamak istedik ki evlerinde çalışarak para kazanmak isteyen hanımlar, bu bendi altını çizerek okusun ve vergi muafiyeti konusunda kendilerine sağlanan olanaklardan yararlanıp hane bütçelerine hatırı sayılır bir ek gelir temin etme yoluna gitsin.

Ev hanımları, El becerileri ile evlerde kullanılan Dikiş veya Nakış Makinesi, Mutfak Robotu, Ütü ve benzeri ev  makina ve aletlerini kullanarak,  kendi evlerinde üretmiş oldukları aşağıda adı geçen emtia, yiyecek veya eşyaları, elden yada İnternet ve benzeri ortamlar üzerinden sattıklarında vergiden muaftırlar.
(18.Ocak.2019 Tarih ve 7192 sayılı kanunla, 193 sayılı Vergi kanunu 9. Madde 6. Bendinde yapılan değişiklik ile)

Bu vergi muafiyetinden yararlanmak için :

1. Satışa başlamadan önce bulundukları il veya ilçe vergi dairelerinden durumları uygun ise "Vergi Muafiyet Belgesi" alınacaktır.

2. Üretimde :
    a) Üretimde herhangi bir Muharrik Kuvvet üreten makinalar kullanılmaz.(Trikotaj veya Çorap
       Yapma, İp-Urgan imalat Makinaları ve benzeri makinalar)
    b) Dışarıda herhangi bir İşyeri açılmaz.
    c) Dışarıdan İşçi çalıştırılmaz.

3. Satışta :
    a) Mahalle pazarları takip edilerek satış yapılmaz.
    b) Ticari, Zirai veya mesleki faaliyetleri dolayılısyle Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin
         düzenledikleri Festival, Panayır veya bunlara benzer satış ve tanıtım merkezlerinde satış
         yapılamaz.

Sadece Ticari mükellefler haricindeki Devlet kurum organları, Vakıflar, Dernekler gibi kuruluşların geçici olarak açtıkları yerler ile Kermes, Festival, Panayır merkezlerinde satış yapılabilir.

4. Yıllık Ciro Limiti;
    Bir yıl içinde gerçekleştirilen Satış Tutarı, Aynı Yıl için geçerli olan Bürüt Asgari Ücret tutarından
    fazla olamaz.

5. SGK Pirim Ödeme :

Vergi muafiyet Belgesi sahibi olan Ev Hanımları isterlerse, SGK nca belirlenen aylık pirimleri ödemek koşulu ile emeklilik gün ve yaş sınırını tamamladıklarında emekli olabiliyor.

Satışı Yapılabilen Ürünler :

Havlu - Örtü - Çarşaf - Çorap - Halı -  Kilim - Dokuma Mamulleri - Kırpıntı deriden üretilen mamuller - Örgü - Dantel - Her türlü nakış işleri - Turistik eşyalar - Hasır - Sepet - Süpürge - Paspas - Fırça - Yapma Çiçek - Pul - Bayet - Boncuk İşleme - Tığ Örgü İşleri - İp ve Urganlar.
Tarhana - Erişte - Mantı ve benzerleri.

**********************************************************

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

Kanun Numarası                           : 193
Kabul Tarihi                                  : 31/12/1960
Yayımlandığı Resmî Gazete         : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700
Yayımlandığı Düstur : Tertip        : 4   Cilt : 1 Sayfa : 850


BİRİNCİ BÖLÜM

Esnaf Muaflığı
Vergiden muaf esnaf:

Madde 9 – (Değişik: 24/12/1980-2361/4 md.)
(Değişik birinci cümle: 22/7/1998-4369/26 md.) 
Ticaret ve sanat erbabından aşağıda
yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.

1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir işyeri
açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri
yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve
sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden
malları satanlar hariç)

2. Bir işyeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan
hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı,
berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hammallar gibi
küçük sanat erbabı;

3. Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı
işleri bir işyeri açmak suretiyle yapanlardan 47 nci maddede yazılı şartları haiz bulunanlar (51
nci madde şümulüne girenler bu muafiyetten faydalanamazlar);

4. Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya (50 rüsum
tonilato dahil) kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir
adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar (Bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşıyan eşlerle
velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya
ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak suretiyle tespit edilir);

5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar
veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve
insan taşıyan çiftçiler;

(1) Bu bendin parantez içi hükmü; "(Halı, kilim, battaniye, mensucat, trikotaj, saat, kıymetli maden ve madeni eşyalar gibi değeri yüksek olan maddeleri perakende olarak satanlarla, giyilecek eşya, gıda
ve her türlü bakkaliye maddelerinin pazar takibi suretiyle satışını mutat meslek haline getirenler
hariç)" şeklinde iken, 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile metne işlendiği
şekilde değiştirilmiştir.
3353

6. (Değişik: 28/3/2007-5615/1 md.) 
Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri 

Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları ve  
Tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın

veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden”  (18.01.2019 T/7162 kanunla değişik) satanlar. 

Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri
dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere;
düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak
belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.

7. (Ek: 4/6/2008-5766/8 md.) Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli
aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere, bir işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına
münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak
bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar;

8. (Değişik: 31/5/2012-6322/4 md.) Bu Kanunun 47 nci maddesinde yazılı şartları
haiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri,
bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık,
yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya
yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar;

9. (Ek: 21/3/2018-7103/3 md.) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların
çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan
(Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla
kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son
kaynak tedarik şirketine satanlar (Bu bendin uygulanmasın

(İkinci fıkra mülga: 22/7/1998-4369/26 md.)
(Üçüncü fıkra mülga: 11/8/1999-4444/14 md.; Yeniden düzenleme: 28/3/2007-
5615/1 md.) Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi
olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz
edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.

(Ek fıkra: 22/7/1998-4369/26 md.) Esnaf muaflığı şartlarını topluca taşıyanlar bu
muaflıktan yararlanabilmek için ilgili esnaf odasına kayıt olmak ve durumlarını tevsik etmek
suretiyle belediyeden "Esnaf Muaflığı Belgesi" almak zorundadırlar. (Mülga hükümler:
11/8/1999-4444/14 md.) (…)

(Ek fıkra: 22/7/1998-4369/26 md.) Esnaf muaflığından faydalananlar faaliyetleri ile
ilgili olarak satın aldıkları mallara ve giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinden aldıkları belgeleri saklamak zorundadırlar.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yoklamaya yetkililer veya yoklamaya yetkililerle birlikte belediye zabıtalarınca müştereken yapılan denetimlerde, vergiden muaf esnafın bir takvim yılı içinde bir defa mal alış ve giderlerine ilişkin belgeleri yanında bulundurmadığının veya bulundurduğu belgenin satışını yaptığı mal ve hizmetle ilişkisinin olmadığının tespiti halinde, "Esnaf Muaflığı
Belgesi" iptal edilir. 

Belgesi iptal edilenlerden muaflık şartlarını taşıyanlar, aynı faaliyete devam etmek istemeleri halinde yeniden belge almak zorundadırlar.

(Ek fıkra: 4/12/1985-3239/39 md.; Değişik fıkra: 22/7/1998-4369/26 md.) Bir işyeri
açmaksızın münhasıran gezici olarak, milli piyango bileti satanlar ile 4077 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı
olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar yukarıdaki şartlarla
sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır.

(Ek fıkra: 31/5/2012 -6322/4 md.) Esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara talepleri halinde vergi dairesince Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi verilir. Bu belgenin şekil ve muhtevasının tayin ve tespiti ile iptali ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye
Bakanlığı yetkilidir.
(Ek fıkra: 26/12/1993-3946/6 md.) Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif
suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.

 ***********************************************
İLGİLİ KONULAR :
Gelir Vergisi Kanunu (Değişik ve geçici maddeleriyle tam metin)
Türk Ceza Kanunu (TCK) 5237/2004 Tam metin
Karayolları Trafik Kanunu (2918/1983) Tam metin
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (4077/1995)
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (2709/1982) Tüm değişiklikleriyle

Bizi Takip Edin

Share

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020