Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

30.8.17

0
Nutuk ve Cumhuriyet


NUTUK ve TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULUŞ TARİHİ

Yeniden Güncellendi (28 Ekim 2019)

" Cumhuriyetimizin 96 ncı yılı münasebetiyle yani bu gün sayfamızı güncellemeye ve Nutuk konularına  daha kolay erişebilmek için yeni detaylar eklemeye karar verdik ve sayfa
sonunda bahsi geçen dönemleri ayrı ayrı bölümlere ayırdıktan sonra link ile istenen bölüme erişme kolaylığını sağladık."

3Toplam 430 web sayfasından oluşan ve Atamızın gençliğe hitabesiyle son bulan Cumhuriyetin tarihi  niteliğindeki Nutuk kitabını tam olarak yeni Türkçe ile yayınlıyoruz.

                                Nutuk Kitabı Osmanlıca

Okuyun, okutun, paylaşın, özelliklede sosyal paylaşım sitelerinde "Herkese açık" modunda paylaşınki, bırakın sosyal paylaşım birlikteliğini sokağımızdan dahi geçmesini istemediğimiz Atatürk düşmanları, gerici ve yobaz sürüleri, Yüce Liderin heykellerine zarar verenler ile devleti yeniden kuruyoruz diyecek kadar küstahlaşan meczuplar okusun, görsün, bir devletin nasıl kurulduğunu, böyle bir liderin dünyaya bir daha gelip gelemiyeceğini anlasın, utansın, yüzü kızarsın, tabi içinde birazcık insanlık, birazcık gurur, birazcık şeref ve haysiyet kalmışsa.

                                Atatürk Nutuk için Cumhuriyet Fıkrası Kongresinde

Cumhuriyetin ilk tarihi sayılabilecek ve yazarıda yüzyılın lideri Atatürk olan Nutuk, Atamızın 19.Mayıs.1919 tarihinde, Erzurum 9. Kolordu Komutanlığı emrine 3. Ordu Müfettişi olarak atandıktan sonra, Samsun'a ayak basmasından başlar ve 1927 yılına kadar geçen tüm olayları, detaylı olarak anlatır.


30.Ekim.1918 Tarihinde yapılan Mondros Ateş Kes anlaşmasından sonra, Galip İtilaf Devletlerince kağıt üzerinde parsellenen Anadolu'da, neredeyse ellerinde tüm vurucu silahları alınan 3 ordu mevcuttu.
- 1. Ordu : Merkezi İstanbul'da bulunan ve ismi var ama kendisi var olmayan 1. Ordu      
  tamamen lağvedilmiş durumdadır, uhdesinde bulunan erat, sadece eğitim ve sağlık işlerinde 
  görev yapmaktadır. Ordu Müfettişi bulunmamaktadır.

- 2.Ordu : Merkezi Konya'da bulunan 2. Ordu'ya bağlı birlikler çok geniş bir alanı 
  kapsamakta, bunlar :
  - Merkezi Konya'da bulunan 12. Kolordu : Konya'daki 41. Tümen , Afyon'daki 23. Tümen ile
    İzmir'de Yunan Ordusunca esir alınan ve lağvedilen 17. Kolordu'nun Denizli'deki 57. 
    Tümen'i bu kolorduya bağlıdır.
  - Merkezi Ankara'da bulunan 20. Kolordu : Ankara'daki 24. Tümen, Niğde'deki 11. Tümen 
    bu kolorduya bağlıdır. Ordu Müfettişi Cemal Paşa'dır.
NOT:
2. Ordu Müfettişi Cemal Paşa hernekadar M.Kemal Paşa ile bağımsızlık için birlikte çalışacağı izlenimini vermiş isede, bir müddet sonra gizlice İstanbul'a gider, bu durum M.Kemal Paşa'yı çok üzer. Daha sonraları Cemal Paşa İstanbul emrinde Harbiye Nazırı olarak görev alacaktır, koltuklar insanı nasılda değiştiriyor, zamanımızdaki gibi.

    Ayrıca : 
  - Merkezi İstanbul'da bulunan 25. Kolordu : 'İstanbul'a bağlı) İzmit'teki 1. Tümen ile 
    İstanbul'daki 10. Kafkas
    Tümeni bu kolorduya bağlıdır.
  - Merkezi Bandırma'da bulunan 14. Kolordu (İstanbul'a bağlı)  : Balıkesir ve Bursa'daki 61. 
    ve 56. Tümenler bu kolorduya bağlıdır.
    Bu 2 Kolordu 2. Ordu Müfettişliğine bağlanmıştır.

- 3.Ordu : Merkezi Erzurum'da bulunan 3. Ordu'nunda alanı oldukça geniştir ve 2. Ordu 
  dışındaki tüm birlikler bu orduya bağlıdır, bunlar :
  - Merkezi Sivas'ta bulunan 3. Kolordu : Amasya'daki 5. Tümen ile Samsun'daki Tümen bu
    kolorduya bağlıdır.
  - Merkezi Erzurum'da bulunan 15. Kolordu : Erzurum'daki 9. Tümen. Trabzon'daki 3.
    Tümen, Hasankale Doğusundaki 12. Tümen ile Bayezit'teki 11. Tümen bu kolorduya 
    bağlıdır. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'dır.
   
    Ayrıca :
  - Merkezi Diyarbakır'da bulunan 13. Kolordu : (İstanbul'a bağlı) Siirt'teki 2. Tümen ile 
    Mardin'deki 5. Tümen bu kolorduya bağlıdır.
    Bu Kolordu 3. Ordu Müfettişliğine bağlanmıştır.

Ordu müfettişleri özelliklede 3. Oru Müfettişliğine atanan M.Kemal Paşa'nın yetkileri sınırsız derecede geniştir, öyleki orduya bağlı kolordularda hemen hemen ordu kumandanı kadar bir yetkiye sahiptir.
                                       9.Kolordu Müfettişi M.Kemal Paşa


Nutuk'ta da belirtildiği gibi anlatılan tüm olaylar ve çalışmalar, Atatürk'ün Mustafa Kemal Paşa olarak 19.Mayıs.1919 da Samsun'a çıkışından, Ordu Müfettişliğinden istifa ettiği ettiği 9.Temmuz.1919 tarihine kadar resmi görevi sırasında, istifa sonu ise kendimi Türk Milletinin bağrına teslim ettim dediği sivil yaşamında geçekleşmiştir.

                                Atatürk açılış konuşmasında

Nutuk kaleme alındığı dönemde, 9.Eylül.1923 tarihinde "Halk Fıkrası" adıyla kurulan, 1924 yılında ise ismi "Cumhuriyet Halk Fıkrası" olarak değiştirilen partinin Genel Başkanı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1927 yılının Ekim 15-20 günlerinde yerli ve yabancı basın mensuplarınında katıldığı parti kurultayında okunur ve daha sonra Kültür Bakanlığı Yayınevi  tarafından Osmanlı Alfabesi ile "Nutuk" adı altında 900 sayfalık bir kitap olarak yayınlanır.

                                Osmanlıca Nutuk bir başka basımı


Nutuk'un günümüz Türkçesine çevrilmiş sürümleri "Nutuk" ve "Söylev" adları ile pekçok yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

Nutuk'un hazırlanması ve dikte edilmesindeki çalışma gözönüne alınacak olursa, Atamızın çalışma gücünün, bazen insan takatini nekadar aştığını göstermektedir.

        Atatürk'ün İdam Fermanı Orijinal (Damat Ferit Paşa imzalı)

Atatürk'ün İdam Fermanı Türkçezi 
 

Dosya Tasnifi
Harbiye-Divan-ı Harp
DOSYA No : 70
Harbiye Nezareti
Adliye-i Askeriye Dairesi
Şube :
Adet : 705

PADİŞAH BUYRUĞUMehmet VahidüddinONAY
“Kuvayı Milliye adı altında çıkardıkları fitne ve fesatla, anayasaya aykırı olarak halktan zorla para toplamak, asker almak, bunun aksine hareket edenlere işkence ve eziyet ederek şehirleri yakıp yıkmaya kalkışmak suretiyle iç güvenliği bozanların tertipçisi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, Üçüncü Ordu Müfettişliğinden alınarak askerlik mesleğinden çıkartılmış bulunan Selanikli Mustafa Kemal Efendi, Eski yirmi yedinci fırka kumandanı miralaylıktan emekli İstanbullu Kara Vasıf Bey, Eski yirminci kolordu kumandanı Mirliva Salacaklı Fuat Paşa ile Eski Vaşington elçisi ve Ankara milletvekili Midillili Alfred Rüstem ve sıhhiye eski müdürü İstanbullu Doktor Adnan Bey ile Üniversite Batı Edebiyatı eski öğretmeni Halide Edip Hanımın, ayrıntıları 11 Mayıs 1336 (1920) tarihli ve 20 numaralı karar tutanağında yazılı olduğu üzre, Mülkiye Ceza Kanunu’nun kırk beşinci maddesinin birinci fıkrası delaletiyle elli beşinci maddesinin dördüncü fıkrası ve elli altıncı maddesi uyarınca, sahip oldukları askeri ve mülki rütbe ve nişanlarla, her türlü resmi ünvanlarının kaldırılmasına ve idamlarına, halen firarda bulunmaları dolayısıyla kanun hükümleri gereğince mallarının haczedilerek, usulüne göre idare ettirilmesine dair İstanbul bir numaralı sıkıyönetim mahkemesi tarafından gıyaben verilen hüküm ve karar, ele geçirildiklerinde tekrar yargılanmak üzere tasdik edilmiştir.
Bu Padişah Buyruğu’nu yürütmeye Harbiye Nazırı görevlisidir.

24 Mayıs 1336 (1920) Sadrazam ve Harbiye Nazırı Vekili
Damad Ferid

Cumhuriyetin kuruluş çalışmalarında geçen yaklaşık 8 yıllık bir dönem içerisinde, titizlikle muhafaza ettiği, yapılan yada yapılcak işlere ait yüzlerce belge veya tutanakları eski köşkün üst katındaki küçük çalışma odasında bizzat kendisi tasnif etmiş ve ayakta dolaşarak dikte etmiştir.

                               Atatürk'ün Ordu Müfettişliğinden istifa telgrafı (Orijinal)

Atatürk'ün İstifa Telgrafı Türkçesi

Erzurum Vilayeti Aliyesine (Yüce Erzurum Valiliğine)
9 Temmuz 1919 - Erzurum
Mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak, Yunan ve Ermeni isteklerine kurban etmemek için açılan milli savaşmalar uğrunda milletle beraber serbest surette çalışmağa askeri ve resmi sıfatım artık engel olmaya başladı. Bu gaye-i mukaddese (kutsal amaç) için milletle beraber sonsuza kadar çalışmağa mukaddesatım (kutsal şeylerim) adına söz vermiş olduğum cihetle, pek aşıkı bulunduğum yüce askerlik mesleğine bugün veda ve istifa ettim. Bundan sonra milli ve kutsal gayemiz için her türlü fedakarlıkla çalışmak üzere sine-i millette (milletin bağrında) bir ferd-i mücahit (savaşçı kişi) suretiyle bulunmakta olduğumu tamimen arz ve ilan eylerim.
Mustafa KEMAL

Uzun ve yorucu dikte çalışmalarında verilen molalarda yorgun düşen yazıcılar sekiz-on saatlik bir uyku için ayrılırken, Atamız uykuyu aklına bile getirmeden, günümüzde ne yazıkki değerini hala, çoğu anlayamayan Türk Milletinin geleceği için hemen bir banyo alır, çağdaş ülkelerin liderlerini kıskandıracak kadar şık giysilerini giyer ve akşam davetlilerine, o günkü yazdırdıklarını okutmak üzere yemek sofrası hazırlanmış salona inerdi.

                                 Atatürk'ün Akşam Sofrası  (Konu memleket meseleleri)

Hernekadar masanın adı yemek sofrası olsada, esasda toplantılarının yapıldığı iş ve birtakım memleket meselelerinin konuşulduğu klasik tabirle bir yuvarlak iş masasıdır.
Nutuk'un sofrada okunması ve konu üzerinde yapılan istişareler de saatlerce sürerdi, öyleki bu süre zarfında hepsinin üstüne yorgunluk çöker, adeta toplantının biran önce sona ermesini beklerlerdi.
                                        Atatürk'ün ayrı bir akşam Sofrası

Atatürk ise çok kısa bir dinlenmenin ardından bir gün önceki çalışmalarına devam ederdi, aynen kitap okurken gösterdiği itina ve titizliği Nutuk'u yazarkende uygulardı, düşük cümle varsa düzeltir, kelimelerin tam yerinde kullanılmış olmasına ve noktalama işaretlerine azami dikkat gösterirdi.
                                        Atatürk'ün Çalışma Odası

Çalışmalar bu kadar sıkı olmasına rağmen, Atamız aynı tempoyla haftalarca sürecek düzenleme çalışmalarını hırsla sürdürürken, bir kere olsun yorulduğunu bırakın söylemeyi belli bile etmez, bilinmez belkide işini zevkle şaptığı için hiç yorgunluk alameti göstermezdi. 

                                Atatürk Çalışma Odasında

Tam olarak ve altını çizerek okumuş olduğu Türkçe - Osmanlıca ve Fransızca dillerinde yayınlanan 1800 ün üzerindeki kitaplar ile bu kitaplarda yaklaşık 200 bin satırın altını kırmızı kalemle çizdiğini ve yazmış olduğu 8 kitabı gözönüne alırsak :

                                Atatürk Çalışma Odasında

Atamızı; Kitap , okuma , araştırma ve Kitap yazma konularında şöyle ifade edebiliriz  " Okuyarak , Araştırma yaparak ve yazarak kendi kendini tamamlamış eşsiz bir liderdir, O

Atamızın bu kadar efor sarfettikten sonra noktasına, virgülüne kadar pür dikkat hazırlamış olduğu Nutuk adlı eseri , olayların akışına göre genel olarak 3 Dönemden oluşur :

Bizde bu dönemleri konulara daha kolay erişilebilmesi için kendi aralarında bölümlere ayırdık ve link vererek sayfalara ulaşımı sağladık :

1. Kuva-i Milliye (Ulusal Güçler) Dönemi :
Atatürk'ün 19.Mayıs.1919 tarihinde Samsun'a çıkışından başlayan ve Anadolu'ya hareketi ile devam eden, kongreler, ön çalışmalar, ordu müfettişliği zamanı, geri çağrılması, idam fermanı, sivil yaşama geçişi, tarihi belge niteliğini taşılan telgraf teatileri, ortu kumandanları ile vilayet mutasarraflarının durumları, görüşleri, payitahtın ne pahasına olursa olsun yeni bir devlet kuruluşunu engelleme çalışmaları, meclisin toplanma aşamasına kadar geçen dönem.

Bölümleri :
1.Bölüm : Ata'mızın Samsun'a çıkışından itibaren, Kavak, Havza üzerinden Amasya, ardından Tokat üzerinden Sivas ve kongre için hazırlıklar. Sayfaya Git

2.Bölüm : Erzurum Kogresi hazırlıkları ve yapılması, arkasından önemli kararların alınacağı Sivas Kongresi. 1 ve 2 nci Bölümler Atamızın en tehlikeli günleridir, görevinden ayrılmış, her an yakalanma durumu, valiler ve askeri komutanların bazıları tereddüt içinde ve telgraflar-Mektuplar... Sayfaya Git

3.Bölüm : Sivas kogresi karşıtları, manda yönetimi tartışmaları, Ali Galip diye birisi ve telgraflar. Nutuk okunmaya devam edildikçe, özellikle TCDD da benim bulunduğum görev olduğu için değinmek isterim: Posta İdaresinin Telgraf sistemleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında en önemli yeri işgal eden bu sistem aynen demiryollarında da mevcuttu ve sistemin devamlı faal durumda olması, Telgraf hatlarından alın, makina ve enerji kaynaklarına bakan teknik elemanları ile telgraf makina operatörlerine kadar tüm personelin gece-gündüz, bayram-tatil demeden fedakarlıkla görev başında bulunmasına bağlıdır. Sayfaya Git

4.Bölüm : İstanbul ile tamamen iplerin kopması, İst. hükümet değişiklikleri, Konya eski valisinin ihaneti ve telgraflar...Sayfaya Git

5.Bölüm : Milli teşkilak genişliyor, halk tarafından benimseniyor, Atamızın önemli paşalarla bizzat veya tlegrafla görüşmesi.Sayfaya Git

6.Bölüm : Yeni seçilen milletvekillerine verilen direktif, İst.Meclis-i mebusanın İst. dışında toplanması gerektiği, mevcut hükümetin resmen işgal kuvvetleri emrine girmesi ve telgraflar...Sayfaya Git

7.Bölüm :  Sivas'dan Ankara'ya hareket, Bayburt'ta yalancı peygamber, Genç subaylara cephe alan Dahiliye Nazırı, Ankara'ya gelen yeni milletvekilleri, Misak-ı milli hazırlıkları ve telgraflar...
Sayfaya Git

8.Bölüm :  Anadolu'daki yabancı subayların tutuklanma girişimi, İst. hükümetinin düşürülmesi gerektiği, Atamızın millete yayınladığı bildiri, Büyük Millet Meclisinin toplanması, Ankara Hükümetinin kurulma çalışmaları.Sayfaya Git

                                M.Kemal Paşa Samsun'da Bandırma Vapurundan inmiş, sandalda.

                               
                                M.Kemal Paşa Amasya'da (Amasya Genelgesi)


                               M.Kemal Paşa Sivas Kongresinde


                               Mustafa Kemal  Erzurum Kongresinde


2. Türkiye Büyük millet Meclisi Dönemi :
23.Nisan.1920 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmen açılışı yapıldıktan sonra, ülke yönetim sistemi için yapılan çalışmalar, kanunlar, istiklal savaşlarının galibiyetle sonuçlanması, anlaşmalar ve Cumhuriyetin kurulma aşamalarına kadar geçen dönem.

Bölümleri :
1.Bölüm : Atamızın TBMM başkanlığına seçilmesi ve diğerleri İçindekilerde.Sayfaya Git
2.Bölüm :  Çerkez Etem olayları ve diğerleri İçindekilerde.Sayfaya Git
3.Bölüm :  Hilafet konusu, Londra konferansı ve diğerleri İçindekilerde.Sayfaya Git
4.Bölüm :  Anadolu'da çıkan isyanlar, Merkez Ordusu kurulması ve diğerleri İçindekilerde.
Sayfaya Git
5.Bölüm :  Saltanatın kaldırılması kararı, Vahdettin'in kaçırılması ve diğerleri İçindekilerde.
Sayfaya Git
6.Bölüm :   Lozan -Mondros, İsmet Paşa ile bazı paşaların anlaşmazlığı ve diğerleri İçindekilerde.Sayfaya Git

                               TBMM nin açılış töreni

     
                                TBMM nin açılış töreni


                                Mustafa Kemal ilk mecliste konuşuyor


3. Cumhuriyet Dönemi :
29.Ekim.1923 Taürihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmen ilan edilmesinin ardından, Nutuk söylevinin mecliste okunduğu tarih olan 15.Ekim.1927 e kadar geçen dönemde yapılan köklü çalışmalar, alınan kararlar, çıkartılan kanunlar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geri dönülmez biçimde dünyaya duyurulması ile tanınması.

Bölümleri :
1.Bölüm :  Atamızın C.Başkanı seçilmesi, Halifelik yorumları ve diğerleri İçindekilerde.Sayfaya Git
2.Bölüm :  Kazım Karabekir olayı, Rauf Bey ve Cumhuriyet ve diğerleri İçindekilerde.Sayfaya Git

                                Cumhuriyetin İlanı (29.Ekim.1923)


                                Cumhuriyet ilan edildikten sonraNutuk Tam Metni Online-Word için .... TIKLAYIN.
Nutuk Tam Metin OneDrive PDFiçin .. TIKLAYIN.


Bizi Takip Edin

Share

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020