8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

19.12.15

0
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)


AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (Strasbourg Mahkemesi)


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “AİHM” (Tribunal Europeo de Derechos Humanos “TEDH), ayrıca Strasbourg Mahkemesi (Tribunal de Estrasburgo) olarakta anılan kurum , Uluslararası bir teşkilat olan Avrupa Konseyi’ne bağlı 1959 yılında kurulmuş  Uluslararası bir mahkemedir.


Fransa’nın Strazburg Kentinde bulunan Mahkeme, “İnsan Hakları Evrensel bildirisi” ile “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” ve ek protokolleriyle güvence altına alınmış olan temel hakların çiğnenmesi durumunda, Bireylerin, Birey Guruplarının, Tüzel Kişiliklerin ve Devletlerin , belirtilmiş usul kuralları çerçevesinde başvurabileceği yargı merciidir.


Avrupa Konseyi üyesi olan 47 devlet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargı yetkisini hiçbir şarta bağlı kalmaksızın kabul etmiştir.


Herne kadar Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi’nin bayrağını kullandığı için, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi” Avrupa Birliği’ne aitmiş gibi görünsede, aslında mahkeme direk Avrupa Konseyi’ne bağlıdır ve onun uhdesinde görevini sürdürmektedir.


33 Madde den oluşan oluşan mahkeme oluşum kararı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi içinde II.Bölüm olarak yer almaktadır.
1.Kasım.1998 Tarihinde yürürlüğe giren “AİHM  İÇ TÜZÜĞÜ” ne göre 4 ana bölümden oluşur, bunlar :
Genel Kurul,
Komite,
Daire,
Büyük Daire bölümleridir.


MAHKEMEYE BAŞVURU :

Kişilerin, gurupların, Tüzel Kişiliklerin veya Devletlerin AİHM’ne başvurabilmeleri için, kendi ülkesinde yada bölgesinde iç hukuk yollarını  tüketmeleri gerekmektedir.
Örneğin bir kişi, mahkemeye hakkını aramak için başvuruda bulunmak isterse, iç hukukta tüm kademelerde hakkını aradıktan sonra olumsuz nihai karar baz alarak, Mahkemenin matbu dilekçesi ile en geç 6 ay içinde Fransa/Strazburg’da bulunan  “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi” ne başvurmalıdır.

Mahkemenin yargı dili İngilizce ve Fransızca olmasına rağmen Avrupa Konseyi’ne üye ülke vatandaşları (Türkiye gibi) başvuruyu kendi dillerinden yapabilirler.


Mahkeme, yapılan başvuruların ön koşullarının yerine getirilip getirilmediğini inceler, bir eksiklik görmezse başvurunun esastan incelenmesine karar verir.
Ön koşulları taşımayan başvuruların reddine karar verilir, bu karar kesindir ve karşı başvuru yolu yoktur.

Şayet önkoşullar yerine getirilmiş ise, Mahkeme kabul edilebilir kararını verdikten sonra, esas hakkında kararını vermeden önce taraflara “Dostane çözüm” önerebilir, taraflar bu öneri üzerine aralarında uzlaşır ve bu uzlaşma da mahkemece benimsenir ise başvuru ve dava sonuçlanmış olur.


Dostane çözüm yoluyla da bir sonuca ulaşılmamışsa, Mahkeme başvuruyu esastan inceler, tarafların yazılı görüşlerini alır, gerekli görürse duruşma yapar, tanık dinler, keşif yapar ve sonuçta başvuru sahibinin “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”nde tanınan bir hakkının ilgili devlet tarafından ihlal edildiği  kanısına varırsa , hakkaniyete uygun bir şekilde, zarar gören tarafın tatminine hükmeder.
Yani kişinin mağduriyetine neden olan ilgili devlet tazminat ödemeye mahkum edilmiş olur. Mahkeme kararlarının uygulanıp uygulanmadığı "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi" tarafından denetlenir.

İLGİLİ KONULAR:
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (Tamamı 30 Madde)
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(Tamamı 18 Madde)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(33 Madde)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Ön Koşulları
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi BAŞVURU FORMU
Av. Vize Muafiyeti İçin 72 Kriter


Widget for Blogger by blogokulu.blogspot.com/a>


.. Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Share

13.12.15

0
Avrupa İnsan Hakları SözleşmesiİNSAN HAKLARI ve TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ


Ülkemizdeki kısa adıyla Avrupa İnsan Hakları SözleşmesiAİHS” ( European Convention On Human Rights “ECHR”) olarak telaffuz edilen ve 
Orijin adı :
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi ( European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ) 
olan ve ülkemiz tarafından da imzalanarak kabul edilen Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Üyelerinin 4.Kasım.1950 de, “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” içeriğinde bulunan İnsan Haklarını topluca güven altına almak için üzerinde anlaştıkları metindir.

                                4.Kasım.1950 İtalya/Roma Berberini Sarayı ve AİHS imzaya açıldı.

47 Devlet tarafından onaylanan ve İtalya’nın başkenti Roma’da hazırlanıp imzalanan “İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi” Türkçemizde kısa adı AİHS, 3.Eylül.1953 Tarihinde yürürlüğe girmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ncede 18.Mayıs.1954 tarihinde onaylanmıştır.

                                4.Kasım.1950 AİHS ilan ediliyor.

Sözleşme ilk etapta, İnsan Hakları Bildirisini esas alarak demokratik rejimlerin devam ettirilmesi açısından gerekli olan asgari hak ve özgürlükleri güvence altına alarak işe başlamış, zamanla insan hakları listesini detaylı olarak genişletmiştir.


Şubat.1949 Avrupa Konseyi Üyeleri bir oturum aşamasında, ortada oturan İngiltere Başbakanı Winston Churchill

Bu bağlamda sözleşmeye ek olarak insanların sosyal ve ekonomik haklarınıda güvence altına almak için “Avrupa Sosyal Şartı” hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur.

Herne kadar adı “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)”( European Court of Human Rights. ECtHR ) olan ve Avrupa Konseyi tarafından kurulan mahkeme 1959 yılında kurulmuş isede, insan hakları konularında resmen “Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi” olarak görev üstlenmiştir.


                                Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bulunduğu konsept

Daha sonraları Avrupa Konseyi, insan haklarından mahrum kaldıklarını iddia eden insanlar için, mahkemeye tekbaşına bireysel olarak başvurma hakkını 28.Ocak.1987 de tanımış, Mahkemenin zorunlu yargı yetkisini ise 1990 yılında kabul etmiştir.

                                                                  Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler

1970 lerden sonra birçok protokollerle yeni yeni ilaveler ve değişiklikler yapılan Sözleşme, en son olarak 1.Kasım.1998 de yürürlüğe giren ve kendinden önce tüm protokolleri  yürürlükten kaldıran 11. No.lı Protokol ve bundan sonra 4.Kasım.2000 de 12 No.lı ile 3.Mayıs.2002 tarihinde 13.No.lı Protokolün getirdiği değişiklik ve eklentilerle bu günkü halini almıştır.


Widget for Blogger by blogokulu.blogspot.com/a>


.. Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Share

11.12.15

0
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi


İNSAN   HAKLARI   EVRENSEL   BEYANNAMESİ
Universal Declaration Of Human Rights (UDHR)
                                                                İnsan Hakları Günü Logosu

Evrensel İnsan Hakları Deklarasyonu şeklinde dilimize tercüme edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yada  Bildirgesi, Haziran.1948 de BM.İnsan Hakları Komisyonu’nca hazırlanmış ve
                                                   Evrensel İnsan Hakları Bildirisi (1948)

10.Aralık.1948 tarihinde de BM.Genel Kurulu’nun Paris’te yaptığı toplantıda kabul edilmiş 30 maddelik insan haklarıyle ilgili bir bildiridir.
Bundan dolayıda her yıl 10.Aralık “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlanır.

                                BM Paris toplantını

Oturumda yapılan oylamada 6 Sosyalist devlet çekimser kalırken, Ülkelerindeki çoğunluk insanları birey olarak görmek istemeyen Suudi Arabistan ile Güney Afrika Birliği karşı çıkmış ve bildiriye imza koymamıştır.

                                BM Paris toplantısı

Oylamada çekimser kalan Sosyalist ülkelerin ortak gerekçesi “Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakılacağı” şeklinde kayıtlara geçmiştir.
Küba Devrimi Lideri Fidel Kastro  ise konuya sınıfsal düzeyde yaklaşmış ve şu açık demeciyle insan haklarından bahsederken diğer ezilen halkların haklarınıda ön planda belirtilmesini istemiş ve talep etmiştir.
Bizler çoğu kez insan hakları üzerine konuşuyoruz ama aynı zamanda diğer insanların hakları üzerine de konuşmalıyız :
Diğerleri lüks otomobillere binebilsin diye neden bazı insanlar çıplak ayaklarıyla yürümek zorunda?
Diğerleri 70 yıl yaşasın diye neden bazı insanlar 35 yıl yaşamak zorunda?
Diğerleri müthiş derecede zengin olsun diye neden bazıları berbat bir şekilde yoksul olmak zorunda?
Ben bir parça ekmeğe bile sahip olamayan dünya çocuklarının adına konuşuyorum.

İnsan Hakları Tarihçesi :

1. Magna Carta Libertatum ( Büyük Özgürlük Fermanı)
Dünyada ilk bilinen ve orijinali halen saklı olan insan hakları ile ilgili belge 1215 yılında İngiltere Kralı John ve Baronları ile Papa III. İnnocent arasında hazırlanan ve imzalanan “Magna Carta” yani “Büyük Ferman” yada bir diğer adıyla “Magna Carta Libertatum” yani  “Büyük Özgürlük Fermanı” dır.
                                Latince yazılmış Magna Carda Libertatum 

Bu belge ile Kralın, halk üzerindeki tartışılmaz yetkisine sınırlama getirilmiştir. Kralın ağzından çıkacak her kelime yasa sayılmayacak ve yine önceden çıkarılmış yasalar mevcut olmadıkça Kral istediğini hapse atamıyacak, ölüm fermanı veremiyecek gibi insanların haklarını ezici güce karşı korunması sağlanmıştır.

                                Kral John ile Papa III.İnnocent arasında Magna Carta antlaşması imzada.

Günümüz hukuk sisteminin temeli sayılabilecek Magna Carta’nın 39. maddesi şöyledir :
“Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak, kanun dışı ilan edilmeyecek, sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır.”

2. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi (American independence declaration)
Büyük Britanya (İngiltere) Krallığına bağlı bulunan Amerika’daki 13 Koloni nin krallığa karşı bağımsızlıklarını ilan ettikleri belgedir ve Kongre tarafından 2.Temmuz.1776 günü onaylanmış, iki gün sonra 4. Temmuz da ilan edilmiştir.

                                        Amerika Bağımsızlık Bildirgesi

Bu nedenle ve bu belgeye istinaden ABD nde her yıl 4.Temmuz bağımsızlık günü olarak kutlanır.
Amerika’nın bağımsızlığı ancak 3.Eylül.1783 tarihinde Büyük Britanya Krallığı tarafından “Paris Antlaşması” ile tanınmış ve onaylanmıştır.

                                Amerika Bağımsızlık Bildirgesi İlanı

Bağımsızlık bildirgesinin insan hakları ile ilgili bölümünde şöyle önemli bir cümle yer almaktadır. “Bütün insanların eşit olarak yaratıldıklarına, yaratıcıları tarafından onlara hayat, özgürlük ve mutluluğu arama hakkı gibi geri alınamaz bazı haklar verildiğine inanıyoruz.”

3. Fransız Devrimi ve “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi” (La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen)
Fransız Devrimi’nin (1789) temelini oluşturan ve 26.Ağustos.1789 günü özgürlük ve demokrasi adına yayınlanan temel metinlerden birisidir.
Fransa Ulusal Meclisi tarafından kabul edilip yayınlanan bu “ 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi”, 1791 yılında kabul edilen “Fransız Anayasası” nda ön söz  olarak aynen eklenmiştir.
                                            Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi

Bildiri özet olarak İnsanların özgür doğduğunu ve eşit yaşamaları gerektiğini , İnsanların zulme karşı direnme hakkının varolduğunu , Her türlü egemenlik esasının millete dayalı olduğunu ve mutlak egemenliğin bir kişi yada gurubun elinde bulunamıyacağını , Devleti idare edenlerin esas olarak millete karşı sorumlu olduğunu , Hiç kimsenin dini ve sosyal inançları yüzünden kınanamıyacağını ortaya koymaktadır.

4. Ve iki büyük dünya savaşını gören devlet yetkilileri, 2. Dünya Savaşı sonrasında bir araya gelerek uygarlıkların sonu olabilecek savaşların önlenebilmesi için, bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasına karar vermişler ve ABD nin 32. Devlet Başkanı Franklin D. Roosevelt’in eşi Eleanor Roosevelt’in “Bu belge bütün insanlığın Magna Carta’sıdır” dediği “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” ni kabul ederek yayınlamıştır.

                                Eleanor Roosevelt İnsan Hakları Evrensel Bildirisini tanıtıyor.

Toplam 30 maddeden oluşan bildirinin genel hatları şöyle özetlenebilir :

İNSAN : Bütün insanlar özgür, onur ve hakları yönünden eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler.
                (Madde-1)
İNSAN HAKLARININ ÖZELLİKLERİ : Herkes ırk, renk, cins, dil, din, siyasal yada herhangi bir başka, inanç, ulusal yada toplumsal köken, varlıklılık, doğuş yada herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin bu bildiride açıklanan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.

Bunlardan başka ister bağımsız ülke uyruğu olsun, isterse bağımlı , özerk olmayan yada başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke uyruğu olsun, bir kişi hakkında, uyruğu bulunduğu devlet yada ülkenin siyasal, adli yada uluslar arası durumu bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.(Madde-2) Ayrıca bu haklar hiçbir şekilde başkalarına yada kurumlara aktarılamaz.

İNSAN HAKLARI : En başta yaşam ve özgürlük olmak üzere sağlık, eğitim, yiyecek, barınma ve toplumsal hizmetler de içinde olmak üzere sağlığına ve esenliğine uygun bir yaşam düzeyine kavuşma, yasanın koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma;
Barışçıl amaçlar için toplanma ve dernek kurma, evlenme, mal ve mülk edinme, çalışma, işini seçme özgürlüğü, din, vicdan, düşünce ve anlatma özgürlüğü, hakları, “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” nin temelini oluşturur.

MADDELERDE KESİNLİK: Bu bildirinin hiçbir unsuru, içinde açıklanan hak ve özgürlüklerin bir devlet, topluluk yada bireyce ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir etkinlik yada girişime hak verir biçimde yorumlanamaz. (Madde-30)

İLGİLİ KONULAR :
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (Tamamı 30 Madde)
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(Tamamı 18 Madde)
Av. Vize Muafiyeti İçin 72 Kriter
Widget for Blogger by blogokulu.blogspot.com/a>


.. Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Share

5.12.15

0
PSY Son Klibi DADDY Ses Getirecekmi.


GÜNEY KORELİ ŞARKICI PSY YİNE SESİNİ DUYURDU "KLİP - DADDY"


2012 Yılında çıkardığı "Gangnam Style" adlı klibiyle dünyayı resmen hoplatan ve internet sayfalarında tıklanma rekorları kıran şarkıcı PSY (Park Jae-Sang), yeni piyasaya sürdüğü "DADDY" adlı klibiyle yine iddialı.


Gangnam Style Klip Video için .. TIKLAYIN

Widget for Blogger by blogokulu.blogspot.com/a>


.. Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Share

0
ABD nde En Popüler ilk 10 Av.Otomobili (10)


ABD' nde EN ÇOK ARANAN ve SATILAN İLK 10 AVRUPA OTOMOBİLLER

SIRA-10  VOLKSWAGEN BEETLE

1998 Yılında ilk ürünleri piyasaya çıkarılan, orijinal Kaplumbağa kasalı VW BEETLE otomobillerin bu son serisi 5 yıl üretilmiş ve pazar payında umulan seviye elde edilemediğinden 2003 yılında Orijin VW-BEETLE üretimine son verilmiş ve New VW-BEETLE üritimine geçilmiştir.

Herne kadar görünüşte orijinal BEETLE ile bir çok ortak tasarım benzerlikleri olsada, New Beetle otomobillerde büyük yuvarlak stop lambaları, eğimli farlar, yüksek yuvarlak tavan çizgisi ve devrim niteliğindeki öne alınmış motor ve geniş arka bagaja yer verilmesi ile US (United States) modellerinde büyük bir hit olmuştur.
Özellikle de New Beetle'nin Malibu Barbie modeli, geçmiş hiçbir volkswagen'de bulunmayan yeni yeni birtakım özelliklerle donatılmış, bu konuda tamamen özgür bırakılmıştır.

Bunlardan :
TURBO-S       modeli, 180 hp motor, spor tip suspansiyon, 6 vitesli manuel şanzuman,
TURBO-1.8 L modeli, Alüminyum iç trim, daha büyük jant ve lastikler,
TURBO-S       İnline model ile
TURBO-1.8 L İnline modeller 1.9 L TDI İnline, 2.0 L İnline, 2.5 İnline ve arka spoyler ile donatılırken, 
2006 Modeli ise tamponlar biraz daha köşeli, tampon ve tekerlek yuvaları yeniden tasarlanmış durumda ve 150 hp gücünde 2.5 L tipi 5 Silindirli motor ile teçhiz edilmiştir.

                                            >> 10  9 8 7 6 5 4 3 2 1   

Widget for Blogger by blogokulu.blogspot.com/a>


.. Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Share

25.11.15

0
Türkiye de Kadın Olma ve ŞiddetKADINA ŞİDDET  DEĞİL , KADINA KARŞI CANİLİK ve CANAVARLIK

KADIN HAKKI DEĞİL BUNUN ADI , KADININ CANI , CAN GİDİYOR VARMI BUNUN ÖTESİ AMA TABLOYA BAKINIZ İKİ ELİN PARMAKLARI KADAR PROTESTO EDENLERİN SAYISI. 
HANİ NEREDE 40 MİLYONA YAKLAŞAN KADINLARIMIZ, HİÇMİ CANINI SEVEN YOK , HİÇMİ YAŞAMA SEVDALI DEĞİLLER.
SONUÇ OLARAK BİR UTANÇ TABLOSUDUR KADINLARIMIZ İÇİN AŞAĞIDAKİ RESİM. İKİNCİ UTANÇ TABLOSU İSE DAHADA VAHİMİ , SEÇİM SONUÇLARI.
ŞÖYLEKİ NÜFUSUNUN YARISI KADIN OLAN BİR ÜLKEDE , KADIN HAKLARINI HİÇE SAYAN VE ONLARI İKİNCİ SINIF İNSAN OLARAK GÖREN DİN REFERANSLI PARTİLERİN %50 LERDE OY ALMASI.

DEMEKKİ KADINLARIMIZ HAYATLARINDAN MEMNUN , ÖLÜMÜNE DE OLSA ŞÜKRETMEYİ , OLAYLARI KADERE BAĞLAMAYI , SUSKUNLUĞU , TEVEKKÜLÜ , TAKDİRİ İLAHİYİ RAHATLIKLA KABUL EDEBİLİYOR VE SORGULAMAYI AKLINA DAHİ GETİRMİYOR , GETİREMİYOR.

SONUÇ OLARAK KADINLARIMIZ , İKTİDARLARI , ŞU PARTİYİ , BU PARTİYİ SORGULAMADAN ÖNCE KENDİ KENDİLERİNİ SORGULASIN DERİM.

ÜNLÜ ŞAİR NAZIM'IN 68 YIL ÖNCE YAZDIĞI ŞİİR , KADIN-ERKEK HEPİMİZE HİTAP EDİYOR , BÖYLE DEVAM EDERSEK YILLAR SONRADA EDECEK GİBİ.

Akrep gibisin kardeşim,
Korkak bir karanlık içindesin akrep gibi.

Serçe gibisin kardeşim,
Serçenin telaşı içindesin.

Midye gibisin kardeşim,
Midye gibi kapalı, rahat.

Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi,
Korkunçsun kardeşim.

Bir değil, beş değil,
Milyonlarcasın maalesef.

Koyun gibisin kardeşim,
Gocuklu celep kaldırınca sopasını,
Sürüye katılıverirsin.

Ve adeta mağrur koşarsın salhaneye,
Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani.
Hani şu derya içinde olup,
Deryayı bilmeyen balıktan tuhaf.

Ve bu dünyada, bu zulüm,
Senin sayende.

Ve açsak, yorgunsak, al kan içindeysek,
Ve hala şarabımızı vermek için,
Üzüm gibi eziliyorsak,

Kabanat senin, demeye de dilim varmıyor ama
Kabahatin çoğu senin canım kardeşim.

2013 Yılında kaleme aldığınız ve yayınladığımız aşağıdaki makalemizi güncellerken, aradan geçen üç yıla yakın zaman içerisinde kadınlarımıza karşı yapılan taciz, şiddet ve canlarını alma olaylarının kat kat arttığını üzülerek belirtmek isteriz ve pek umudumuz olmasada yeni seçilen TBMM nden acil önlemlerin alınmasını istemek sanırım tüm toplumun hakkı olsa gerek.

STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi) bünyesinde araştırmalar yapan “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu” (KCDP) yöneticilerine göre, Adalet Bakanlığı 2002-2009 kadın cinayetleri verilerinden, kadın cinayetlerinde % 1400 artış olduğu saptanmıştır. 

Ancak KCDP tarafından yazılı olarak yapılan talepde, aynı konu ile ilgili 2009-2012 arası veriler istenmiş isede, Devletin tüm resmi kurumları ellerinde böyle bir veri olmadığını bildirmişlerdir.

Bunun üzerine İnternet Yayın Organlarından Bianet.org ile birlikte yaptıkları ortak çalışmada 2011-2012 yıllarında kadınlara karşı yapılan şiddet, taciz ve cinayetlerle ilgili verilere ulaşılmıştır.

Bu bilgilere göre Erkekler 
2011 yılında :
257 Kadın, 32 Erkek, 14 Çocuk ve 2 Bebeği bilerek ve kasten öldürdü,
En az 161 Kadın ve Kız Çocuğuna zorla tecavüz etti.

2012 Yılında :
165 Kadın, 15 Erkek, 14 Çocuk ve 3 Bebeği bilerek ve kasten öldürdü,
En az 150 Kadın ve Kız Çocuğuna zorla tecavüz etti.

Bianet'ten Çiçek Tahaoğlu'nun yapmış olduğu detaylı araştırmalara göz attığımızda olayın vehameti dahada belirgin şekilde kendini göstermektedir.

Öyleki kapitalist sistemin olmazsa olmazlarından semavi dinleri ile kapitalist sistem yöneticilerinin ortaklaşa desteklediği erkek egemen toplumun, ağızlarından demokrasi kelimesini hiç düşürmeyen güzide erkekleri, kadınlar üzerindeki baskı ve kontrol mekanizmasını okadar güzel kurmuşlarki, zaman içinde artık bu baskı ve eziyetler doğal görünmeye başlamıştır. 


Araştırma sonuçlarını 4 bölümde irdelemeye çalışalım :
Cinayetler :
Yıl içerisinde en fazla kadın cinayeti Ankara, İstanbul ve İzmir'de meydana gelmiş ve öldürülen 165 kadından 24 ü, koruma tedbiri talebi yargıda iken öldürüldü. 9 Kadın ise defalarca şikayette bulunduğu halde kayda dahi geçmeden, 2 kadın ise koruma talebine cevap verilemeden öldürüldü.

7 Kadın uzaklaştırma kararı mevcut iken, 1 kadın adliye önünde boşanma dilekçesi yazdırırken, 1 kadın korum kararını uzatmak isterken, diğer 1 kadın koruma kararına ve sığınmaevine yerleştirilmesine rağmen öldürüldü.


Kadınların öldürülme nedenlerinde %53 ile, kendi hayatı hakkında karar verme isteği ve %6 ile başka bir kadını korumak yada kendi çocuklarının hayatına hakkında karar verme talebi ortaya çıkmakta.
Öldürülen kadınların gelir düzeyine gelince, %29 u alt gelir, %19 u orta gelir, %11 i ise üst gelir grubundan.

Töre cinayetlerindeki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gibi, cinsel içerikli bu tür cinayetlerede aynı uygulama yapılması gerekirken, ne yazıkki cinayeti işledikten sonra teslim olanlar ile iyi halleri görünenlere indirim uygulamaları yapılmış, bir katil ceza almış ancak denetimli serbestlik kapsamında dışarı çıkmış, birinin aldığı hapis cezası ise paraya çevrilmiş ve benzeri bir çok rezaletler manzumesi. (Cinayet detayları aşağıdaki grafiklerde) 

Şiddet ve Yaralama :
2012 Yılında erkekler 210 kadını yaraladı. Kadına karşı şiddet en fazla Adana, İzmir ve İstanbul'da meydana geldi.
21 Kadın hukuki süreci başlattığı halde, 11 kadın uzaklaştırma kararı çıkardığı, 4 kadın şikayette bulunduğu, 1 kadın uzaktan koruma altında olduğu halde, 4 kadın kocalarını şikayete giderken yolda ağır yaralandı.

Ağır yaralanan başka bir kadın ise şiddet gördüğü kişiye karşı dava açmış, davayı kzanmış ama saldırganın aldığı hapis cezası paraya çevrilmiş.
Şiddetin yapılış tarzıda çok değişik durumda, genelde saldırılar ölüme sebeb verecek türdedir.


Şiddet ve yaralamaların çoğunluğu orantısız güçle darp edilme, sırasıyle kesici aletlerle, ateşli silahlarla, arabayla kasıtlı çarparak, kızgın yağ dökme, boğma, balkondan atma ve işkence altında tutma şeklinde yapılmıştır.

Şiddeti yapanlara gelince sırasıyla çoğunluk kocalar, eski kocalar, yeni yada eski sevgilisi, tanımadığı erkekler, boşanma davası açılmış kocalar, ilişki teklifi rededilen erkekler, diğerleri ise baba, oğul, damat ve diğer erkek akrabalardır.

Tecavüz :
2012 Yılında erkekler 150 ye yakın kadına tecavüz etti. En fazla tecavüz olayı İstanbul, Adana ve Antalya'da meydana geldi.

Tecavüz eden erkeklerin %61 i tanıdık ve yakın olanlar, %39 ise tanımadığı kişilerdir.
Tanıdık olanlar sırasıyla arkadaşları, eski kocaları, sevgilileri, akrabaları, iş arkadaşları, öğretmenleri ve komşuları dır.

Taciz :
Tecavüz mekanları ise sırasıyla kendi evinde, başka evde, sokakta, zorla alıkonuldukları yerde, işyerlerinde, otel, bar, restoran gibi yerlerde dir.

Taciz :
2012 Yılında 137 kadın taciz edildi. Tacizciler çoğunlukla yabancı ve sokakta yapıldı. Sonra Sırasıyle kendi evlerinde, apartman girişi yada asansörde, işyerlerinde, telefon veya internet aracılığıyla,çok düşük olsada otobüslerde, otellerde, hastanelerde, okul ve restoran gibi mekanlarda meydana gelmiştir.

 Aşağıdaki grafiklerde cinayetlerin nedenleri, çoğunlukla kimler tarafından işlendiği ve katillerin son durumları detaylı olarak görülmektedir.

KADINLARA KARŞI SUÇ GRAFİKLERİ:KADINLARA KARŞI ŞİDDETTE ÖRNEK OLAYLAR :
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyle 8 ünlü hanım sanatçımızın, 8 ayrı cinayete kurban gitmiş kadınlarımızı canlandırmak suretiyle ortaya koydukları tablo ve maktüllerin acı hikayeleri ülkeyi idare edenlerin dikkatlerini çekecektir sanırız.
.
ETİKETLER : 8.MART - KADIN CİNAYETLERİ - TACİZ - TECAVÜZ - CİNAYET GRAFİKLERİ - 8.MART.1857 - NEW YORK - TEKSTİL İŞÇİLERİ GREVİ - DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 

BENZER KONULAR :
Türkiye ve islam toplumlarında kan ve şiddet sonlanırmı?
Kurban bayramı Rezaleti, İstanbul Boğazı kana bulandı.
Türkiye'de Kadın olma, kadınlara şiddet ve Kadın Cinayetleri
İnsan dostu YUNUSLAR kökenleri, yaşamları, dostlukları
Danimarka'da utanmazlık örneği, YUNUSLAR gelenek uğruna katlediliyor.

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz!
Share
Bizi Takip Edin

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020