Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

30.5.14

0
Yeni Tüketicinin Korunması Kanunu Yürürlükte.


6502 SAYILI TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNU NELER GETİRİYOR


Bilindiği gibi kapitalist sistemin meydana getirdiği tüketim toplumlarında, Tüketicilerin üretim, pazarlama ve benzeri ticari kurumlar karşısında korunması, birtakım karşı haklara sahip olması tartışmaları, gerek ABD ve gerekse Avrupa’da gündeme oturması 1960 yıllarında başlar.


Bu konuda ilk adımı ise ABD atar ve zamanın Devlet Başkanı John F.Kennedy, çeşitli üniversite ve bilim kurumlarınca hazırlanan “Evrensel Tüketici Hakları” bildirgesini 15.Mart.1962 tarihinde açıklar.
Daha sonraları 1985 yılında ise bu bildirge Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “Tüketici Hakları Deklarasyonu” olarak yayınlanmış ve tescil edilmiştir.
Tüketici Hakları deklarasyonu 8 ana maddeden oluşur :

1- Tüketicinin temel gereksinmelerinin karşılanması hakkı.(Beslenme, barınma, ısınma, aydınlanma, haberleşme vs. gibi temel haklardır.)
2- Sağlık ve güvenliğinin korunması hakkı.(Tüketilecek her türlü mal ve hizmet yaşam ve sağlık açısından kullanıcılara zarar vermeyecek durumda olmalıdır)
3- Bilgi edinme hakkı.(Mal ve hizmeti satın alırken doğru karar vermeye yardımcı olacak bilgiler ve kullanıma ait bilgiler eskizsiz olarak bulunmalıdır.)
4- Mal ve hizmetlerin serbestçe seçilme hakkı.(Tüketicilere çeşitli kalitede mal ve hizmetler uygun fiatlarla sunulmalı, hizmetler yeterli düzeyde olmalı, başka yaratılan satış yöntemlerine karşı tüketici korunmalıdır.)
5- Temsil edilme hakkı.(Tüketicilerle ilgili politika oluşturulmasında kararlara katılım, ürün geliştirme aşamasında tüketicinin temsil edilmesi.)
6- Tazmin edilme hakkı.(Ayıplı mal ve hizmetin geri alınması, yenisiyle değiştirilmesi, zararın tazmini hakkıdır.)
7- Eğitim hakkı.(Tüketicilerin hak ve yararlarını koruyup geliştirmesi, eğitim kurumlarında bilinçlenme ve eğitilme hakkıdır.)
8- Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı.(Sağlık koşullarına uygun bir çevrede tehlikelerden korunarak yaşama)

Ülkemizde ise Tüketici Hakları ile ilgili ilk resmi adım 1982 Anayasasında atılmış ve Madde.172 ye göre “Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tetbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder” şeklinde ifade edilmiştir, tüketici hakları.Gerek Anayasanın 172. maddesine göre ve gerekse Avrupa Birliğine uyum çerçevesi uyarınca  Tüketici Hakları hakkında  bir kanun çıkarılması için 1994 yılı sonlarına doğru çalışmalara başlanmış ve hazırlanan taslak oluşunca TBMM ne sunulmuştur.
Mecliste yapılan oylamada 23.02.1995 tarih ve 4077 sayı ile kabul edilen “Tüketicinin korunması hakkında kanun” Türkiye’nin ilk Tüketici Hakları kanunu unvanını almıştır.Türkiye tüketicileri için bir deneme ve uygulama ile sayısız haklara kavuşturan bu ilk kanun sayesinde, tüketicilerde bilinçlenmeye başlamış, zaman içinde gelişmiş ülkelerdeki tüketici haklarını takip etmiş ve aynı haklardan faydalanma isteklerini dile getirmeye başlamışlardır.

İktidarlarda bu duruma sessiz kalmamışlar ve  2003 yılında, mevcut 4077 kanun üzerinde bazı değişiklikler ve ilaveler içeren 06.03.2003 tarihinde 4822 sayılı yasayı çıkartırlar.


Bu yasa, arada birtakım küçük değişiklik ve ilaveler (2006 yılında kredi kartları ile ilgili maddeler) yapılmış olsada, 10 yıl sonra Avrupa Birliği Uyum yasalarına tam olarak uyum sağlamak amacıyla, kısmen değişikliğe uğramış 4077 sayılı yasada köklü değişiklikler ile Avrupa tüketici yasalarında bulunan ilavelerin yapıldığı 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” 07.11.2013 tarihinde kabul edilmiş ve yürürlük tarihide 28.Mayıs.2014 olarak saptanmıştır.


Kanunun yürürlüğe girmesiyle de 23.02.1995 tarihinde yürürlüğe giren 4077 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmış olacaktır.

6501 SAYILI TÜKETİCİ HAKLARI HK. KANUN NELER GETİRİYOR
Özet Olarak :

1- Radyo ve Televizyon kuruluşlarına her ay, 15 Dk.dan az olmamak üzere tüketicileri bilinçlendirme programı yapma zorunluluğu getirildi.
2- Nakit kredi, mal alımı için yada yapılacak her türlü Sözleşmeler :
a) Sözleşme imzalanmadan önce tüketiciye, bu sözleşme gereğince her türlü ücret ve gider hakkında bilgi verilecektir.     
            b) Sözleşmeler anlaşılabilir bir dilde ve kolay okunabilecek büyüklükte yazılacaktır.         
c) Öngörülen sözleşme koşulları, keyfi olarak, sözleşme süresi içerisinde tek taraflı olarak tüketici aleyhine değiştirilemiyecektir.
d) Tüketiciler, kredi sözleşmeleri de dahil olmak üzere tüm sözleşmelerde, 14 gün içinde      gerekçe göstermeden  ve yükümlülük altında kalmadan sözleşmeden cayabileceklerdir.
e) Elektrik, su, doğal gaz, internet ve telefon gibi bütün aboneliklerde, tüketiciler 
şartların oluşması halinde istediği zaman abonelik sözleşmesini feshedebileceklerdir.
Taahhütlü sözleşme yapılmış ise sözleşmedeki koşullar dışında ceza mahiyetinde ağır 
fesih koşulları ilave edemiyecektir.
f) Tüketici isterse, Süresi 1 Yıldan uzun veya Süresiz sözleşmelerde, abonelik sözleşmesini istediği zaman feshedebilecektir.
g) Ancak sözleşme süresi 1 Yıl yada daha az olan sözleşmelerde ise, satıcı mevcut sözleşmede değişiklik yaparsa, bu durumda tüketici sözleşmeyi fesh etme hakkına sahip olacaktır.
h) Bu koşullar altında sözleşmeyi fesh etme yada abonelikten çıkma isteği, satıcı tarafından süresi içinde yerine getirilmez ise, müracaat tarihinden itibaren geçen zaman içinde abonelikten yararlanmış olsa dahi, tüketiciden ücret talep edemez.  


3- Tüketiciler haksız olarak, üretici-satıcı tarafından talep edilecek ücret, masraf ve komisyon gibi taleplere karşı itiraz edebilecekler ve bu veya bunlara benzer ücret alınamayacaktır.
4- Temerrüt (Gecikme) faizleri dahil, tüketicilere bileşik faiz uygulanamayacaktır.
5- Tüketicinin sipariş ettiği kanıtlanmayan bir ürün gönderilirse sorumluluk doğurmayacaktır.


6- Ayıplı mal ve hizmetler :
a) Ayıplı mal ve hizmetlerde ihbarla işlem yapılma zorunluluğu kaldırılmıştır. Tüketici   ayıplı mal ve hizmetle muhatap kaldığında, üretici veya satıcı sonuçlardan sorumlu olacaktır.
b) Ayıplı Mal Taşınır ise, satıcının sorumluluğu 2 Yıl olarak devam eder.
c) Ayıplı Mal Taşınmaz ise,  satıcının sorumluluğu 5 Yıl olarak devam eder.
d) Ayıp durumu, ağır hasarlar, hile ile gizlenmiş ise, zaman aşımı süresi yoktur.
e) Ayıp şayet ilk 6 ay içinde görülmüş ise, malın ayıplı olmadığını kanıtlamak satıcıya düşecektir.
7- Tüketici kredisi ve konut kredilerinde tüketicilere sigorta şartı ileri sürülemiyecektir.
8- Bankalardan alınan tüm çeşit kredilerde alınan dosya ve işlem ücretleri yasaklanıyor ve geriye dönük (10 Yıl) verilen bu tür masraflar geri alınabiliyor.
9- Bankalardan çekilen kredi taksitlerin ödemesinde, artan faiz oranları, tüketiciye yansımaz.


10- E-Ticaret, Telefon gibi uzaktan yapılan ticaretler:
a) İnternet, telefon gibi uzaktan ticarette, kapıdan satışlar ve pazarlamacılık faaliyetlerin yapılabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması gerekecektir.
            b)Yine E-Ticaret gibi uzaktan internet, telefon aracılığı ile yapılan ticarette çıkacak anlaşmazlıklarda öncelikle tüketicinin lehine olan kurallar benimsenecektir.
c)Yine İletişim araçları kullanılarak yapılan finansal hizmetlerdekanun kapsamına alınmıştır.
d) Bu tür alışverişlerde ürün en geç 30 Gün içinde tüketiciye teslim edilecektir.
e) Tüketici isterse 14 Gün içerisinde sözleşmeden cayabilecektir. Süre hakkında bilgi tüketiciye verilmemiş ise 14 gün süre kısıtlaması kalkacaktır.
11- Ruhsatı alınmamış binaların satışı yasaklanıyor.
12- İnşaat Şirket Ofislerinde yapılan satış sözleşmeleri yasaklanıyor, sözleşmeler yalnızca Noterlerce yapılacak.

13- Devre Tatiller, Devre mülkler ve Paket Tur gezileride kanun kapsamına alınmıştır.
14- Tatil yerleri, yapılan ilan ve reklamlardaki gibi değil ise, tüketici 14 gün içinde vazgeçebilecek, isterse tatilinin boşa geçtiğini iddia ederek tazminat talebinde bulunabilecek.
15- İndirimli satışlarda, önceden fiatını artırıp, sonra sözde indirim yapmış gibi halkı aldatıcı indirim reklamları denetime tabi tutulacak ve cezalandırılacaktır.
16- Saldırgan, aldatıcı nitelikte reklam yapılamayacağı gibi, Reklam Kurulu bu konuda daha etkin olması için geliştirilecek ve yapılandırılacaktır.
17- Zincirleme olarak katılım modeli şeklinde uygulanan Piramit satış sistemleri yasaklanmıştır.

18- İkinci elden satılan mallara 1 Yıl Garanti verilmesi şart oluyor.
19- Değişen Elektrik sayaçlarından ücret alınmaması için gerekli çalışmalar tamamlanmak üzere.
20- Kredi kartı sunan bankalar, aidatsız kart da çıkarmak zorunda olacaklar.


Daha detaylı bilgi için aşağıda verdiğimiz linklerden 6502 sayılı kanunun orijinalini inceleyin.

4077 SAYILI TÜKETİCİ KANUNU Orijinali için.. TIKLAYIN.
4822 SAYILI TÜKETİCİ KANUNU Orijinali için.. TIKLAYIN.
6502 SAYILI TÜKETİCİ KANUNU Orijinali için.. TIKLAYIN. 

ETİKETLER : TÜKETİCİ KANUNU - TÜKETİCİ HAKLARI - DEVRE TATİL - DEVRE MÜLK - TURLAR - AYIPLI MAL - E-TİCARET - KREDİ KARTI - DEVRE MÜLK - KENNEDY - EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI.


Bizi Takip Edin

Share

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020