Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

13.1.11

0
T.C. ANAYASASI


T.C. ANAYASASI-2010 Tam Metin ve Değişiklikler :

7.11.1982 Tarihinde kabul edilen T.C.Anayasası'nın en son 12.Eylül.2010 tarihinde yapılan referandum ile değişik son yeni metni bölümler halinde sunulmuştur.
Ayrıca bilgi için referandumda değiştirilen maddelerin eskisi ve yenisi de ayrı bir sayfada gösterilmiştir.


 
Aşağıda bölümlere ayırdığımız tam metinde,hangi konuyu istiyorsanız onu tıklamak suretiyle istenen maddelere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

*************************************

1 nci BÖLÜM : ...  Giriş Bölümü için TIKLAYIN

Başlangıç,Giriş

Genel Esaslar :
-Devletin şekli M-1
-Cumhuriyetin nitelikleri  M-2
-Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti M-3
-Değiştirilemeyecek hükümler M-4
-Devletin temel amaç ve görevleri M-5
-Egemenlik M-6
-Yasama yetkisi M-7
-Yürütme yetkisi ve görevi M-8
-Yargı yetkisi M-9
-Kanun önünde eşitlik M-10
-Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü M-11

*************************************

2 nci BÖLÜM ...  Giriş Bölümü için TIKLAYIN.

Temel Haklar ve Ödevler :
Genel Hükümler :

-Temel hak ve hürriyetlerin niteliği M-12
-Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması M-13
-Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması M-14
-Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması M-15
-Yabancıların durumu M-16

Kişinin Hakları ve Ödevleri :
-Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı M-17
-Zorla çalıştırma yasağı M-18
-Kişi hürriyeti ve güvenliği M-19
-Özel hayatın gizliliği ve korunması özel hayatın gizliliği  M-20
-Konut dokunulmazlığı  M-21
-Haberleşme hürriyeti M-22
-Yerleşme ve seyahat hürriyeti M-23
-Din ve vicdan hürriyeti  M-24
-Düşünce ve kanaat hürriyeti  M-25
-Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti  M-26
-Bilim ve sanat hürriyeti  M-27
-Basın hürriyeti  M-28
-Süreli ve süresiz yayın hakkı  M-29
-Basın araçlarının korunması  M-30
-Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından
 yararlanma hakkı  M-31
-Düzeltme ve cevap hakkı  M-32
-Toplantı hak ve hürriyetleri
-Dernek kurma hürriyeti  M-33
-Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı  M-34
-Mülkiyet hakkı  M-35

Hakların korunması ile ilgili hükümler
-Hak arama hürriyeti M- 36
-Kanunî hâkim güvencesi  M-37
-Suç ve cezalara ilişkin esaslar M-38
-İspat hakkı M-39
-Temel hak ve hürriyetlerin korunması M-40

*****************************************

3 ncü BÖLÜM... Giriş için TIKLAYIN.

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler :
-Ailenin korunması ve çocuk hakları M-41
-Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi M-42
-Kıyılardan yararlanma M-43
-Toprak mülkiyeti M-44
-Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması M-45
-Kamulaştırma M-46
-Devletleştirme ve özelleştirme M-47
-Çalışma ve sözleşme hürriyeti M-48

Çalışma ile ilgili hükümler
-Çalışma hakkı ve ödevi M-49
-Çalışma şartları ve dinlenme hakkı M-50
-Sendika kurma hakkı M-51
-Sendikal faaliyet M-52

Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt :
-Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı M-53
-Grev hakkı ve lokavt M-54
-Ücrette adalet sağlanması M-55

Sağlık, çevre ve konut
-Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması M-56
-Konut hakkı M-57

Gençlik ve spor
-Gençliğin korunması M-58
-Sporun geliştirilmesi M-59

Sosyal güvenlik hakları
-Sosyal güvenlik hakkı M-60
-Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler M-61
-Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları M-62
-Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması M-63
-Sanatın ve sanatçının korunması M-64
-Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin sınırları M-65

********************************************

4 ncü BÖLÜM... Giriş için TIKLAYIN.

Siyasî Haklar ve Ödevler
-Türk vatandaşlığı M- 66
-Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları M-67

Siyasî partilerle ilgili hükümler
-Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma M-68
-Siyasî partilerin uyacakları esaslar M-69

Kamu hizmetlerine girme hakkı
-Hizmete girme M-70
-Mal bildirimi M-71
-Vatan hizmeti M-72
-Vergi ödevi M-73
-Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı M-74

***************************************

5 nci BÖLÜM...Giriş için TIKLAYIN.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
-Kuruluşu M-75
-Milletvekili seçilme yeterliliği M-76
-Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi M-77
-Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin geriye bırakılması ve ara seçimleri M-78
-Seçimlerin genel yönetim ve denetimi M-79

Üyelikle ilgili hükümler
-Milletin temsili M-80
-Andiçme M-81
-Üyelikle bağdaşmayan işler M-82
-Yasama dokunulmazlığı M-83
-Milletvekilliğinin düşmesi M-84
-İptal istemi M-85
-Ödenek ve yolluklar M-86

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri
-Genel olarak M-87
-Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi M-88
-Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması M-89
-Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma M-90
-Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme M-91
-Savaş hali ilânı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme M-92

Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümler
-Toplanma ve tatil M-93
-Başkanlık Divanı M-94
-İçtüzük, siyasî parti grupları ve kolluk işleri M-95
-Toplantı ve karar yeter sayısı M-96
-Görüşmelerin açıklığı ve yayımlanması M-97

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi
edinme ve denetim yolları
-Genel olarak M-98
-Gensoru M-99
-Meclis soruşturması M-100

*************************************

6 ncı BÖLÜM... Giriş için TIKLAYIN.
Yürütme

Cumhurbaşkanı
-Nitelikleri ve tarafsızlığı M-101
-Seçimi M-102
-Andiçmesi M-103  
-Görev ve yetkileri M-104
-Sorumluluk ve sorumsuzluk hali M-105
-Cumhurbaşkanına vekillik etme M-106
-Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği M-107
-Devlet Denetleme Kurulu M-108

Bakanlar Kurulu
-Kuruluş M-109
-Göreve başlama ve güvenoyu M-110
-Görev sırasında güvenoyu M-111
-Görev ve siyasî sorumluluk M-112
-Bakanlıkların kurulması ve bakanlar M-113
-Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu M-114
-Tüzükler M-115
-T.B.M.M. seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi M-116

Millî Savunma
-Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı M-117
-Millî Güvenlik Kurulu M-118

Olağanüstü haller
-Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilânı M-119
-Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması
 sebepleriyle olağanüstü hal ilânı M-120
-Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme M-121
-Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali M-122
İdarenin esasları
-İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği M-123
-Yönetmelikler M-124
-Yargı yolu M-125

İdarenin kuruluşu
-Merkezî idare M-126
-Mahallî idareler M-127

Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler
-Genel ilkeler M-128
-Görev ve sorumlulukları, disiplin kovuşturulmasında güvence M-129

Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları
-Yükseköğretim kurumları M-130
-Yükseköğretim üst kuruluşları M-131
-Yükseköğretim kurumlarından özel hükümlere tâbi olanlar M-132
-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili
 haber ajansları M-133
-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu M-134
-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları M-135
-Diyanet İşleri Başkanlığı M-136
-Kanunsuz emir M-137

*****************************************

7 nci BÖLÜM... Giriş için TIKLAYIN.

Yargı

Genel hükümler
-Mahkemelerin bağımsızlığı M-138
-Hâkimlik ve savcılık teminatı M-139
-Hâkimlik ve savcılık mesleği M-140
-Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması M-141
-Mahkemelerin kuruluşu M-142
-Devlet Güvenlik Mahkemeleri M-143
-Adalet hizmetlerinin denetimi M-144
-Askerî yargı M-145

Anayasa Mahkemesi
-Kuruluşu M-146
-Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi M-147
-Görev ve yetkileri M-148
-Çalışma ve yargılama usulü M-149
-İptal davası M-150
-Dava açma süresi M-151
-Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi M-152
-Anayasa Mahkemesinin kararları M-153
-Yargıtay M-154
-DanıştayM- 155
-Askerî Yargıtay M-156
-Askerî Yüksek İdare Mahkemesi M-157
-Uyuşmazlık Mahkemesi M-158
-Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu M-159
-Sayıştay M-160

**************************************

8 nci BÖLÜM... Giriş için TIKLAYIN.

Malî Hükümler

Bütçe
-Bütçenin hazırlanması ve uygulanması M-161
-Bütçenin görüşülmesi 162
-Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları M-163
-Kesinhesap 164
-Kamu iktisadî teşebbüslerinin denetimi M-165

Ekonomik Hükümler
-Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey M-166
-Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi M-167
-Tabiî servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi M-168

Ormanlar ve orman köylüsü
-Ormanların korunması ve geliştirilmesi M-169
-Orman köylüsünün korunması M-170
-Kooperatifçiliğin geliştirilmesi M-171

Tüketiciler ile esnaf ve sanatkârların korunması
-Tüketicilerin korunması M-172
-Esnaf ve sanatkârların korunması M-173

****************************************

9 ncu BÖLÜM... Giriş için TIKLAYIN.

-İnkılâp kanunlarının korunması M-174

-Geçici Hükümler M-175
Son Hükümler
-Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma M-175
-Başlangıç ve kenar boşluklar M-176
-Anayasanın yürürlüğe girmesi M-177

***************************************

10 ncu BÖLÜM... Giriş için TIKLAYIN.

Yapılan Değişiklikler (Eski ve Yeni Maddeler)
10 - 129 Arası Maddeler.

***************************************

11 nci BÖLÜM... Giriş için TIKLAYIN.

Yapılan Değişiklikler (Eski ve Yeni Maddeler)
144 - 166  Arası Meddeler.

***************************************
Share
Bizi Takip Edin

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020